0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

38

[Ba mươi tám]

38

[Ba mươi tám]

38

[Ba mươi tám]

[முப்பத்தி எட்டு]

[Muppatti eṭṭu]

91

[Chín mươi mốt]

91

[Chín mươi mốt]

91

[Chín mươi mốt]

[தொண்ணூற்று ஒன்று]

[Toṇṇūṟṟu oṉṟu]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

[பதினெட்டு]

[Patiṉeṭṭu]
24
[Hai mươi tư]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
38
[Ba mươi tám]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]
91
[Chín mươi mốt]
[தொண்ணூற்று ஒன்று]
[Toṇṇūṟṟu oṉṟu]
18
[Mười tám]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]