0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

[நாற்பத்தி எட்டு]

[Nāṟpatti eṭṭu]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

2[二]

[二]

[Èr]

2[二]

[二]

[Èr]

2[二]

[二]

[Èr]

[இரண்டு]

[Iraṇṭu]
48[四十八]
[四十八]
[Sìshíbā]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
65[六十五]
[六十五]
[Liùshíwǔ]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
98[九十八]
[九十八]
[Jiǔshíbā]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
2[二]
[二]
[Èr]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]