0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

[యాభై ఒకటి]

[Yābhai okaṭi]

22

[тIокIырэ тIурэ]

[tIokIyrje tIurje]

22

[тIокIырэ тIурэ]

[tIokIyrje tIurje]

22

[тIокIырэ тIурэ]

[tIokIyrje tIurje]

[ఇరవై రెండు]

[Iravai reṇḍu]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

[యాభై ఆరు]

[Yābhai āru]

87

[тIокIиплIырэ блырэ]

[tIokIiplIyrje blyrje]

87

[тIокIиплIырэ блырэ]

[tIokIiplIyrje blyrje]

87

[тIокIиплIырэ блырэ]

[tIokIiplIyrje blyrje]

[ఎనభై ఏడు]

[Enabhai ēḍu]
51
[шъэныкъорэ зырэ]
[shjenykorje zyrje]
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]
22
[тIокIырэ тIурэ]
[tIokIyrje tIurje]
[ఇరవై రెండు]
[Iravai reṇḍu]
56
[шъэныкъорэ хырэ]
[shjenykorje hyrje]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
87
[тIокIиплIырэ блырэ]
[tIokIiplIyrje blyrje]
[ఎనభై ఏడు]
[Enabhai ēḍu]