0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

64

[vier en sestig]

64

[vier en sestig]

64

[vier en sestig]

[అరవై నాలుగు]

[Aravai nālugu]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]

60

[sestig]

60

[sestig]

60

[sestig]

[అరవై]

[Aravai]

75

[vyf en sewentig]

75

[vyf en sewentig]

75

[vyf en sewentig]

[డెబ్బై ఐదు]

[Ḍebbai aidu]
64
[vier en sestig]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]
42
[twee en veertig]
[నలభై రెండు]
[Nalabhai reṇḍu]
60
[sestig]
[అరవై]
[Aravai]
75
[vyf en sewentig]
[డెబ్బై ఐదు]
[Ḍebbai aidu]