0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

5

[አምስት]

[āmisiti]

5

[አምስት]

[āmisiti]

5

[አምስት]

[āmisiti]

[ఐదు]

[Aidu]

81

[ሰማንያ አንድ]

[semaniya ānidi]

81

[ሰማንያ አንድ]

[semaniya ānidi]

81

[ሰማንያ አንድ]

[semaniya ānidi]

[ఎనభై ఒకటి]

[Enabhai okaṭi]

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

[అరవై మూడు]

[Aravai mūḍu]
28
[ሃያ ስምንት]
[haya siminiti]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
5
[አምስት]
[āmisiti]
[ఐదు]
[Aidu]
81
[ሰማንያ አንድ]
[semaniya ānidi]
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
63
[ስልሳ ሶስት]
[silisa sositi]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]