0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

[నలభై ఆరు]

[Nalabhai āru]

62

[ስልሳ ሁለት]

[silisa huleti]

62

[ስልሳ ሁለት]

[silisa huleti]

62

[ስልሳ ሁለት]

[silisa huleti]

[అరవై రెండు]

[Aravai reṇḍu]

16

[አስራ ስድስት]

[āsira sidisiti]

16

[አስራ ስድስት]

[āsira sidisiti]

16

[አስራ ስድስት]

[āsira sidisiti]

[పదహారు]

[Padahāru]

79

[ሰባ ዘጠኝ]

[seba zet’enyi]

79

[ሰባ ዘጠኝ]

[seba zet’enyi]

79

[ሰባ ዘጠኝ]

[seba zet’enyi]

[డెబ్బై తొమ్మిది]

[Ḍebbai tom'midi]
46
[አርባ ስድስት]
[āriba sidisiti]
[నలభై ఆరు]
[Nalabhai āru]
62
[ስልሳ ሁለት]
[silisa huleti]
[అరవై రెండు]
[Aravai reṇḍu]
16
[አስራ ስድስት]
[āsira sidisiti]
[పదహారు]
[Padahāru]
79
[ሰባ ዘጠኝ]
[seba zet’enyi]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]