0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

‫77

[سبعة وسبعون]‬

[sbaeat wasabeuna]

‫77

[سبعة وسبعون]‬

[sbaeat wasabeuna]

‫77

[سبعة وسبعون]‬

[sbaeat wasabeuna]

[డెబ్బై ఏడు]

[Ḍebbai ēḍu]

‫89

[تسعة وثمانون]‬

[tsieat wathamanun]

‫89

[تسعة وثمانون]‬

[tsieat wathamanun]

‫89

[تسعة وثمانون]‬

[tsieat wathamanun]

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

‫74

[أربعة وسبعون]‬

[arabeat wasabeuna]

‫74

[أربعة وسبعون]‬

[arabeat wasabeuna]

‫74

[أربعة وسبعون]‬

[arabeat wasabeuna]

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]
‫77
[سبعة وسبعون]‬
[sbaeat wasabeuna]
[డెబ్బై ఏడు]
[Ḍebbai ēḍu]
‫89
[تسعة وثمانون]‬
[tsieat wathamanun]
[ఎనభై తొమ్మిది]
[Enabhai tom'midi]
‫74
[أربعة وسبعون]‬
[arabeat wasabeuna]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
‫72[اثنان
[اثنان وسبعون]‬
[athnan wasabeuna]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]