0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

92

[деветдесет и две]

[devetdeset i dve]

92

[деветдесет и две]

[devetdeset i dve]

92

[деветдесет и две]

[devetdeset i dve]

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

45

[четирийсет и пет]

[chetiriyset i pet]

45

[четирийсет и пет]

[chetiriyset i pet]

45

[четирийсет и пет]

[chetiriyset i pet]

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]

93

[деветдесет и три]

[devetdeset i tri]

93

[деветдесет и три]

[devetdeset i tri]

93

[деветдесет и три]

[devetdeset i tri]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

62

[шейсет и две]

[sheyset i dve]

62

[шейсет и две]

[sheyset i dve]

62

[шейсет и две]

[sheyset i dve]

[అరవై రెండు]

[Aravai reṇḍu]
92
[деветдесет и две]
[devetdeset i dve]
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
45
[четирийсет и пет]
[chetiriyset i pet]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
93
[деветдесет и три]
[devetdeset i tri]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
62
[шейсет и две]
[sheyset i dve]
[అరవై రెండు]
[Aravai reṇḍu]