0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

৪৪

[চুয়াল্লিশ]

[Cuẏālliśa]

৪৪

[চুয়াল্লিশ]

[Cuẏālliśa]

৪৪

[চুয়াল্লিশ]

[Cuẏālliśa]

[నలభై నాలుగు]

[Nalabhai nālugu]

৬৫

[পঁয়ষট্টি ]

[pam̐ẏaṣaṭṭi]

৬৫

[পঁয়ষট্টি ]

[pam̐ẏaṣaṭṭi]

৬৫

[পঁয়ষট্টি ]

[pam̐ẏaṣaṭṭi]

[అరవై ఐదు]

[Aravai aidu]
৬৮
[আটষট্টি]
[Āṭaṣaṭṭi]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]
৪৯
[ঊনপঞ্চাশ ]
[Ūnapañcāśa]
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
৪৪
[চুয়াল্লিশ]
[Cuẏālliśa]
[నలభై నాలుగు]
[Nalabhai nālugu]
৬৫
[পঁয়ষট্টি ]
[pam̐ẏaṣaṭṭi]
[అరవై ఐదు]
[Aravai aidu]