0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

৯৭

[সাতানব্বই]

[Sātānabba'i]

৯৭

[সাতানব্বই]

[Sātānabba'i]

৯৭

[সাতানব্বই]

[Sātānabba'i]

[తొంభై ఏడు]

[Tombhai ēḍu]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

[ఇరవై రెండు]

[Iravai reṇḍu]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]

৩৮

[আটত্রিশ]

[Āṭatriśa]

৩৮

[আটত্রিশ]

[Āṭatriśa]

৩৮

[আটত্রিশ]

[Āṭatriśa]

[ముప్పై ఎనిమిది]

[Muppai enimidi]
৯৭
[সাতানব্বই]
[Sātānabba'i]
[తొంభై ఏడు]
[Tombhai ēḍu]
২২
[বাইশ]
[Bā'iśa]
[ఇరవై రెండు]
[Iravai reṇḍu]
৬৮
[আটষট্টি]
[Āṭaṣaṭṭi]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]
৩৮
[আটত্রিশ]
[Āṭatriśa]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]