0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

50

[pedeset]

50

[pedeset]

50

[pedeset]

[యాభై]

[Yābhai]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]

89

[osamdeset i devet]

89

[osamdeset i devet]

89

[osamdeset i devet]

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

94

[devedeset i četiri]

94

[devedeset i četiri]

94

[devedeset i četiri]

[తొంభై నాలుగు]

[Tombhai nālugu]
50
[pedeset]
[యాభై]
[Yābhai]
58
[pedeset i osam]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
89
[osamdeset i devet]
[ఎనభై తొమ్మిది]
[Enabhai tom'midi]
94
[devedeset i četiri]
[తొంభై నాలుగు]
[Tombhai nālugu]