0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

35

[trenta-cinc]

35

[trenta-cinc]

35

[trenta-cinc]

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]

10

[deu]

10

[deu]

10

[deu]

[పది]

[Padi]

67

[seixanta-set]

67

[seixanta-set]

67

[seixanta-set]

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]
35
[trenta-cinc]
[ముప్పై ఐదు]
[Muppai aidu]
10
[deu]
[పది]
[Padi]
67
[seixanta-set]
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
28
[vint-i-vuit]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]