0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

56

[cinquanta-sis]

56

[cinquanta-sis]

56

[cinquanta-sis]

[యాభై ఆరు]

[Yābhai āru]

3

[tres]

3

[tres]

3

[tres]

[మూడు]

[Mūḍu]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]
28
[vint-i-vuit]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
56
[cinquanta-sis]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
3
[tres]
[మూడు]
[Mūḍu]
72
[setanta-dos]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]