0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

64

[šedesát čtyři]

64

[šedesát čtyři]

64

[šedesát čtyři]

[అరవై నాలుగు]

[Aravai nālugu]

60

[šedesát]

60

[šedesát]

60

[šedesát]

[అరవై]

[Aravai]

34

[třicet čtyři]

34

[třicet čtyři]

34

[třicet čtyři]

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

4

[čtyři]

4

[čtyři]

4

[čtyři]

[నాలుగు]

[Nālugu]
64
[šedesát čtyři]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]
60
[šedesát]
[అరవై]
[Aravai]
34
[třicet čtyři]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
4
[čtyři]
[నాలుగు]
[Nālugu]