0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

96

[seksoghalvfems]

96

[seksoghalvfems]

96

[seksoghalvfems]

[తొంభై ఆరు]

[Tombhai āru]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

93

[treoghalvfems]

93

[treoghalvfems]

93

[treoghalvfems]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

68

[otteogtres]

68

[otteogtres]

68

[otteogtres]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]
96
[seksoghalvfems]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
76
[seksoghalvfjerds]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
93
[treoghalvfems]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
68
[otteogtres]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]