0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

66

[sechsundsechzig]

66

[sechsundsechzig]

66

[sechsundsechzig]

[అరవై ఆరు]

[Aravai āru]

91

[einundneunzig]

91

[einundneunzig]

91

[einundneunzig]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

[యాభై]

[Yābhai]

70

[siebzig]

70

[siebzig]

70

[siebzig]

[డెబ్బై]

[Ḍebbai]
66
[sechsundsechzig]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]
91
[einundneunzig]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
50
[fünfzig]
[యాభై]
[Yābhai]
70
[siebzig]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]