0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

77

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]

77

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]

77

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]

[డెబ్బై ఏడు]

[Ḍebbai ēḍu]

39

[τριάντα εννέα]

[triánta ennéa]

39

[τριάντα εννέα]

[triánta ennéa]

39

[τριάντα εννέα]

[triánta ennéa]

[ముప్పై తొమ్మిది]

[Muppai tom'midi]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

13

[δεκατρία]

[dekatría]

[పదమూడు]

[Padamūḍu]

45

[σαράντα πέντε]

[saránta pénte]

45

[σαράντα πέντε]

[saránta pénte]

45

[σαράντα πέντε]

[saránta pénte]

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]
77
[εβδομήντα επτά]
[ebdomḗnta eptá]
[డెబ్బై ఏడు]
[Ḍebbai ēḍu]
39
[τριάντα εννέα]
[triánta ennéa]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
13
[δεκατρία]
[dekatría]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
45
[σαράντα πέντε]
[saránta pénte]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]