0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]

26

[twenty-six]

26

[twenty-six]

26

[twenty-six]

[ఇరవై ఆరు]

[Iravai āru]

52

[fifty-two]

52

[fifty-two]

52

[fifty-two]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

[నలభై నాలుగు]

[Nalabhai nālugu]
68
[sixty-eight]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]
26
[twenty-six]
[ఇరవై ఆరు]
[Iravai āru]
52
[fifty-two]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
44
[forty-four]
[నలభై నాలుగు]
[Nalabhai nālugu]