0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

17

[seventeen]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

[పదిహేడు]

[Padihēḍu]

19

[nineteen]

19

[nineteen]

19

[nineteen]

[పంతొమ్మిది]

[Pantom'midi]

100

[one hundred]

100

[one hundred]

100

[one hundred]

[వంద]

[Vanda]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

[అరవై ఒకటి]

[Aravai okaṭi]
17
[seventeen]
[పదిహేడు]
[Padihēḍu]
19
[nineteen]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
100
[one hundred]
[వంద]
[Vanda]
61
[sixty-one]
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]