0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

72

[sepdek du]

72

[sepdek du]

72

[sepdek du]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

91

[naŭdek unu]

91

[naŭdek unu]

91

[naŭdek unu]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

12

[dek du]

12

[dek du]

12

[dek du]

[పన్నెండు]

[Panneṇḍu]

8

[ok]

8

[ok]

8

[ok]

[ఎనిమిది]

[Enimidi]
72
[sepdek du]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
91
[naŭdek unu]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
12
[dek du]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]
8
[ok]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]