0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

66

[sesdek ses]

66

[sesdek ses]

66

[sesdek ses]

[అరవై ఆరు]

[Aravai āru]

25

[dudek kvin]

25

[dudek kvin]

25

[dudek kvin]

[ఇరవై ఐదు]

[Iravai aidu]

95

[naŭdek kvin]

95

[naŭdek kvin]

95

[naŭdek kvin]

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

82

[okdek du]

82

[okdek du]

82

[okdek du]

[ఎనభై రెండు]

[Enabhai reṇḍu]
66
[sesdek ses]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]
25
[dudek kvin]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]
95
[naŭdek kvin]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]
82
[okdek du]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]