0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

38

[kolmkümmend kaheksa]

38

[kolmkümmend kaheksa]

38

[kolmkümmend kaheksa]

[ముప్పై ఎనిమిది]

[Muppai enimidi]

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

[నలభై నాలుగు]

[Nalabhai nālugu]

93

[üheksakümmend kolm]

93

[üheksakümmend kolm]

93

[üheksakümmend kolm]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

25

[kakskümmend viis]

25

[kakskümmend viis]

25

[kakskümmend viis]

[ఇరవై ఐదు]

[Iravai aidu]
38
[kolmkümmend kaheksa]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]
44
[nelikümmend neli]
[నలభై నాలుగు]
[Nalabhai nālugu]
93
[üheksakümmend kolm]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
25
[kakskümmend viis]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]