0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

4

[quatre]

4

[quatre]

4

[quatre]

[నాలుగు]

[Nālugu]

53

[cinquante-trois]

53

[cinquante-trois]

53

[cinquante-trois]

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

73

[soixante-treize]

73

[soixante-treize]

73

[soixante-treize]

[డెబ్బై మూడు]

[Ḍebbai mūḍu]

52

[cinquante-deux]

52

[cinquante-deux]

52

[cinquante-deux]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]
4
[quatre]
[నాలుగు]
[Nālugu]
53
[cinquante-trois]
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]
73
[soixante-treize]
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
52
[cinquante-deux]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]