0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

‫1

[אחת]‬

[axat]

‫1

[אחת]‬

[axat]

‫1

[אחת]‬

[axat]

[ఒకటి]

[Okaṭi]

‫4

[ארבע]‬

[arba]

‫4

[ארבע]‬

[arba]

‫4

[ארבע]‬

[arba]

[నాలుగు]

[Nālugu]

‫43

[ארבעים ושלוש]‬

[arba'im w'shalosh]

‫43

[ארבעים ושלוש]‬

[arba'im w'shalosh]

‫43

[ארבעים ושלוש]‬

[arba'im w'shalosh]

[నలభై మూడు]

[Nalabhai mūḍu]

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

[తొంభై ఎనిమిది]

[Tombhai enimidi]
‫1
[אחת]‬
[axat]
[ఒకటి]
[Okaṭi]
‫4
[ארבע]‬
[arba]
[నాలుగు]
[Nālugu]
‫43
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]
[నలభై మూడు]
[Nalabhai mūḍu]
‫98
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
[తొంభై ఎనిమిది]
[Tombhai enimidi]