0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

[డెబ్బై మూడు]

[Ḍebbai mūḍu]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

[తొంభై ఏడు]

[Tombhai ēḍu]
७३
[तिहत्तर]
[tihattar]
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
६८
[अड़सठ]
[adasath]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]
७२
[बहत्तर]
[bahattar]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
९७
[सत्तानवे]
[sattaanave]
[తొంభై ఏడు]
[Tombhai ēḍu]