0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

५२

[बावन]

[baavan]

५२

[बावन]

[baavan]

५२

[बावन]

[baavan]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

३०

[तीस]

[tees]

३०

[तीस]

[tees]

३०

[तीस]

[tees]

[ముప్పై]

[Muppai]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

[అరవై నాలుగు]

[Aravai nālugu]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

[అరవై ఎనిమిది]

[Aravai enimidi]
५२
[बावन]
[baavan]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
३०
[तीस]
[tees]
[ముప్పై]
[Muppai]
६४
[चौसठ]
[chausath]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]
६८
[अड़सठ]
[adasath]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]