0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

20

[húsz]

20

[húsz]

20

[húsz]

[ఇరవై]

[Iravai]

17

[tizenhét]

17

[tizenhét]

17

[tizenhét]

[పదిహేడు]

[Padihēḍu]

10

[tíz]

10

[tíz]

10

[tíz]

[పది]

[Padi]
67
[hatvanhét]
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
20
[húsz]
[ఇరవై]
[Iravai]
17
[tizenhét]
[పదిహేడు]
[Padihēḍu]
10
[tíz]
[పది]
[Padi]