0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

59

[հիսունինը]

[hisuniny]

59

[հիսունինը]

[hisuniny]

59

[հիսունինը]

[hisuniny]

[యాభై తొమ్మిది]

[Yābhai tom'midi]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]

53

[հիսուներեք]

[hisunerek’]

53

[հիսուներեք]

[hisunerek’]

53

[հիսուներեք]

[hisunerek’]

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

19

[տասնինը]

[tasniny]

19

[տասնինը]

[tasniny]

19

[տասնինը]

[tasniny]

[పంతొమ్మిది]

[Pantom'midi]
59
[հիսունինը]
[hisuniny]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]
71
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
53
[հիսուներեք]
[hisunerek’]
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]
19
[տասնինը]
[tasniny]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]