0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

58

[lima puluh delapan]

58

[lima puluh delapan]

58

[lima puluh delapan]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]

12

[dua belas]

12

[dua belas]

12

[dua belas]

[పన్నెండు]

[Panneṇḍu]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

[పద్నాలుగు]

[Padnālugu]
91
[sembilan puluh satu]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
58
[lima puluh delapan]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
12
[dua belas]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]
14
[empat belas]
[పద్నాలుగు]
[Padnālugu]