0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

88

[delapan puluh delapan]

88

[delapan puluh delapan]

88

[delapan puluh delapan]

[ఎనభై ఎనిమిది]

[Enabhai enimidi]

74

[tujuh puluh empat]

74

[tujuh puluh empat]

74

[tujuh puluh empat]

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]
88
[delapan puluh delapan]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]
74
[tujuh puluh empat]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
91
[sembilan puluh satu]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
95
[sembilan puluh lima]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]