0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

4

[quattro]

4

[quattro]

4

[quattro]

[నాలుగు]

[Nālugu]

91

[novantuno]

91

[novantuno]

91

[novantuno]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

40

[quaranta]

40

[quaranta]

40

[quaranta]

[నలభై]

[Nalabhai]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]
4
[quattro]
[నాలుగు]
[Nālugu]
91
[novantuno]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
40
[quaranta]
[నలభై]
[Nalabhai]
54
[cinquantaquattro]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]