0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

[ormotsdachvidmet'i]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

[ormotsdachvidmet'i]

57

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

[ormotsdachvidmet'i]

[యాభై ఏడు]

[Yābhai ēḍu]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

[ఇరవై ఐదు]

[Iravai aidu]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

[ఇరవై]

[Iravai]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

[samotsdatkhutmet'i]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

[samotsdatkhutmet'i]

75

[სამოცდათხუთმეტი]

[samotsdatkhutmet'i]

[డెబ్బై ఐదు]

[Ḍebbai aidu]
57
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
[యాభై ఏడు]
[Yābhai ēḍu]
25
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]
20
[ოცი]
[otsi]
[ఇరవై]
[Iravai]
75
[სამოცდათხუთმეტი]
[samotsdatkhutmet'i]
[డెబ్బై ఐదు]
[Ḍebbai aidu]