0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

89

[сексен тоғыз]

[seksen toğız]

89

[сексен тоғыз]

[seksen toğız]

89

[сексен тоғыз]

[seksen toğız]

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

60

[алпыс]

[alpıs]

60

[алпыс]

[alpıs]

60

[алпыс]

[alpıs]

[అరవై]

[Aravai]

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

[పన్నెండు]

[Panneṇḍu]
89
[сексен тоғыз]
[seksen toğız]
[ఎనభై తొమ్మిది]
[Enabhai tom'midi]
95
[тоқсан бес]
[toqsan bes]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]
60
[алпыс]
[alpıs]
[అరవై]
[Aravai]
12
[он екі]
[on eki]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]