0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[ఐదు]

[Aidu]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

[ముప్పై ఆరు]

[Muppai āru]
೬೯
[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aravattombattu]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]

[ಐದು]
[Aidu]
[ఐదు]
[Aidu]
೨೪
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
೩೬
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]