0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

[పదకొండు]

[Padakoṇḍu]

೭೬

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

೭೬

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

೭೬

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

[యాభై ఐదు]

[Yābhai aidu]

೯೩

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

೯೩

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

೯೩

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]
೧೧
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]
೭೬
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
೫೫
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
[యాభై ఐదు]
[Yābhai aidu]
೯೩
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]