0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

11

[열하나]

[yeolhana]

11

[열하나]

[yeolhana]

11

[열하나]

[yeolhana]

[పదకొండు]

[Padakoṇḍu]

100

[백]

[baeg]

100

[백]

[baeg]

100

[백]

[baeg]

[వంద]

[Vanda]

69

[예순아홉]

[yesun-ahob]

69

[예순아홉]

[yesun-ahob]

69

[예순아홉]

[yesun-ahob]

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]
54
[쉰넷]
[swinnes]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]
11
[열하나]
[yeolhana]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]
100
[백]
[baeg]
[వంద]
[Vanda]
69
[예순아홉]
[yesun-ahob]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]