0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

96

[devyniasdešimt šeši]

96

[devyniasdešimt šeši]

96

[devyniasdešimt šeši]

[తొంభై ఆరు]

[Tombhai āru]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

[ముప్పై మూడు]

[Muppai mūḍu]

63

[šešiasdešimt trys]

63

[šešiasdešimt trys]

63

[šešiasdešimt trys]

[అరవై మూడు]

[Aravai mūḍu]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

[యాభై తొమ్మిది]

[Yābhai tom'midi]
96
[devyniasdešimt šeši]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
33
[trisdešimt trys]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]
63
[šešiasdešimt trys]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]
59
[penkiasdešimt devyni]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]