0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

47

[četrdesmit septiņi]

47

[četrdesmit septiņi]

47

[četrdesmit septiņi]

[నలభై ఏడు]

[Nalabhai ēḍu]

49

[četrdesmit deviņi]

49

[četrdesmit deviņi]

49

[četrdesmit deviņi]

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

67

[sešdesmit septiņi]

67

[sešdesmit septiņi]

67

[sešdesmit septiņi]

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

27

[divdesmit septiņi]

27

[divdesmit septiņi]

27

[divdesmit septiņi]

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]
47
[četrdesmit septiņi]
[నలభై ఏడు]
[Nalabhai ēḍu]
49
[četrdesmit deviņi]
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
67
[sešdesmit septiņi]
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
27
[divdesmit septiņi]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]