0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

61

[eenenzestig]

61

[eenenzestig]

61

[eenenzestig]

[అరవై ఒకటి]

[Aravai okaṭi]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

[అరవై నాలుగు]

[Aravai nālugu]

3

[drie]

3

[drie]

3

[drie]

[మూడు]

[Mūḍu]

30

[dertig]

30

[dertig]

30

[dertig]

[ముప్పై]

[Muppai]
61
[eenenzestig]
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]
64
[vierenzestig]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]
3
[drie]
[మూడు]
[Mūḍu]
30
[dertig]
[ముప్పై]
[Muppai]