0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

[ఎనభై ఎనిమిది]

[Enabhai enimidi]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

[పన్నెండు]

[Panneṇḍu]

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]
88
[åttiåtte]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]
45
[førtifem]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
12
[tolv]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]
42
[førtito], to og førti
[నలభై రెండు]
[Nalabhai reṇḍu]