0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

5

[fem]

5

[fem]

5

[fem]

[ఐదు]

[Aidu]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

30

[tretti]

30

[tretti]

30

[tretti]

[ముప్పై]

[Muppai]

28

[tjueåtte]

28

[tjueåtte]

28

[tjueåtte]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]
5
[fem]
[ఐదు]
[Aidu]
76
[syttiseks]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
30
[tretti]
[ముప్పై]
[Muppai]
28
[tjueåtte]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]