0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

[ఇరవై ఐదు]

[Iravai aidu]

28

[ਅਠਾਈ]

[Aṭhā'ī]

28

[ਅਠਾਈ]

[Aṭhā'ī]

28

[ਅਠਾਈ]

[Aṭhā'ī]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

93

[ਤਰਾਨਵੇਂ]

[Tarānavēṁ]

93

[ਤਰਾਨਵੇਂ]

[Tarānavēṁ]

93

[ਤਰਾਨਵੇਂ]

[Tarānavēṁ]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

52

[ਬਵੰਜਾ]

[Bavajā]

52

[ਬਵੰਜਾ]

[Bavajā]

52

[ਬਵੰਜਾ]

[Bavajā]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]
25
[ਪੱਚੀ]
[Pacī]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]
28
[ਅਠਾਈ]
[Aṭhā'ī]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
93
[ਤਰਾਨਵੇਂ]
[Tarānavēṁ]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
52
[ਬਵੰਜਾ]
[Bavajā]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]