0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

34

[trzydzieści cztery]

34

[trzydzieści cztery]

34

[trzydzieści cztery]

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

52

[pięćdziesiąt dwa]

52

[pięćdziesiąt dwa]

52

[pięćdziesiąt dwa]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

[ఇరవై]

[Iravai]

86

[osiemdziesiąt sześć]

86

[osiemdziesiąt sześć]

86

[osiemdziesiąt sześć]

[ఎనభై ఆరు]

[Enabhai āru]
34
[trzydzieści cztery]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
52
[pięćdziesiąt dwa]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
20
[dwadzieścia]
[ఇరవై]
[Iravai]
86
[osiemdziesiąt sześć]
[ఎనభై ఆరు]
[Enabhai āru]