0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

3

[três]

3

[três]

3

[três]

[మూడు]

[Mūḍu]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]
27
[vinte e sete]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
76
[setenta e seis]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
3
[três]
[మూడు]
[Mūḍu]
83
[oitenta e três]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]