0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

[డెబ్బై ఏడు]

[Ḍebbai ēḍu]

43

[quarenta e três]

43

[quarenta e três]

43

[quarenta e três]

[నలభై మూడు]

[Nalabhai mūḍu]

37

[trinta e sete]

37

[trinta e sete]

37

[trinta e sete]

[ముప్పై ఏడు]

[Muppai ēḍu]

95

[noventa e cinco]

95

[noventa e cinco]

95

[noventa e cinco]

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]
77
[setenta e sete]
[డెబ్బై ఏడు]
[Ḍebbai ēḍu]
43
[quarenta e três]
[నలభై మూడు]
[Nalabhai mūḍu]
37
[trinta e sete]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
95
[noventa e cinco]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]