0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]

4

[quatro]

4

[quatro]

4

[quatro]

[నాలుగు]

[Nālugu]

70

[setenta]

70

[setenta]

70

[setenta]

[డెబ్బై]

[Ḍebbai]

8

[oito]

8

[oito]

8

[oito]

[ఎనిమిది]

[Enimidi]
71
[setenta e um]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
4
[quatro]
[నాలుగు]
[Nālugu]
70
[setenta]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]
8
[oito]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]