0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

46

[patruzeci şi şase]

46

[patruzeci şi şase]

46

[patruzeci şi şase]

[నలభై ఆరు]

[Nalabhai āru]

42

[patruzeci şi doi]

42

[patruzeci şi doi]

42

[patruzeci şi doi]

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]

3

[trei]

3

[trei]

3

[trei]

[మూడు]

[Mūḍu]

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

[ముప్పై ఎనిమిది]

[Muppai enimidi]
46
[patruzeci şi şase]
[నలభై ఆరు]
[Nalabhai āru]
42
[patruzeci şi doi]
[నలభై రెండు]
[Nalabhai reṇḍu]
3
[trei]
[మూడు]
[Mūḍu]
38
[treizeci şi opt]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]