0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

[ముప్పై ఎనిమిది]

[Muppai enimidi]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

35

[treizeci şi cinci]

35

[treizeci şi cinci]

35

[treizeci şi cinci]

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]
49
[patruzeci şi nouă]
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
38
[treizeci şi opt]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]
78
[şaptezeci şi opt]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
35
[treizeci şi cinci]
[ముప్పై ఐదు]
[Muppai aidu]