0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

[పద్దెనిమిది]

[Paddenimidi]
58
[pesёdhjetёetetё]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
52
[pesёdhjetёedy]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
24
[njёzetekatёr]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
18
[tetёmbёdhjetё]
[పద్దెనిమిది]
[Paddenimidi]