0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

33

[trettiotre]

33

[trettiotre]

33

[trettiotre]

[ముప్పై మూడు]

[Muppai mūḍu]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

[ముప్పై రెండు]

[Muppai reṇḍu]
76
[sjuttiosex]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
33
[trettiotre]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]
58
[femtioåtta]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
32
[trettiotvå]
[ముప్పై రెండు]
[Muppai reṇḍu]