0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

72

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]

72

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]

72

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

[ఇరవై మూడు]

[Iravai mūḍu]

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

[పంతొమ్మిది]

[Pantom'midi]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]
72
[எழுபத்து இரண்டு]
[Eḻupattu iraṇṭu]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
23
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
[ఇరవై మూడు]
[Iravai mūḍu]
19
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
58
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]