0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

74

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

72

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

72

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

72

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]
74
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
72
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
83
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
28
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]