0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

15

[పదిహేను]

[Padihēnu]

15

[పదిహేను]

[Padihēnu]

15

[పదిహేను]

[Padihēnu]

[పదిహేను]

[Padihēnu]

51

[యాభై ఒకటి]

[Yābhai okaṭi]

51

[యాభై ఒకటి]

[Yābhai okaṭi]

51

[యాభై ఒకటి]

[Yābhai okaṭi]

[యాభై ఒకటి]

[Yābhai okaṭi]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]
15
[పదిహేను]
[Padihēnu]
[పదిహేను]
[Padihēnu]
51
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]
78
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
24
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]