0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

[అరవై ఆరు]

[Aravai āru]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

[ఎనభై రెండు]

[Enabhai reṇḍu]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

[నాలుగు]

[Nālugu]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

[నలభై నాలుగు]

[Nalabhai nālugu]
66
[หกสิบหก]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]
82
[แปดสิบสอง]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]
4
[สี่]
[నాలుగు]
[Nālugu]
44
[สี่สิบสี่]
[నలభై నాలుగు]
[Nalabhai nālugu]