0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

[డెబ్బై ఎనిమిది]

[Ḍebbai enimidi]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

[ముప్పై]

[Muppai]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]
78
[เจ็ดสิบแปด]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
95
[เก้าสิบห้า]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]
30
[สามสิบ]
[ముప్పై]
[Muppai]
71
[เจ็ดสิบเอ็ด]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]