0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

[డెబ్బై ఏడు]

[Ḍebbai ēḍu]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

[డెబ్బై తొమ్మిది]

[Ḍebbai tom'midi]

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

[ముప్పై ఒకటి]

[Muppai okaṭi]
77
[ሰብዓንሸውዓተን]
[sebi‘anishewi‘ateni]
[డెబ్బై ఏడు]
[Ḍebbai ēḍu]
72
[ሰብዓንክልተን]
[sebi‘anikiliteni]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
79
[ሰብዓንትሽዓተን]
[sebi‘anitishi‘ateni]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]
31
[ሳላሳንሓደን]
[salasaniḥadeni]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]