0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

17[十七]

[十七]

[Shíqī]

17[十七]

[十七]

[Shíqī]

17[十七]

[十七]

[Shíqī]

[పదిహేడు]

[Padihēḍu]

35[三十五]

[三十五]

[Sānshíwǔ]

35[三十五]

[三十五]

[Sānshíwǔ]

35[三十五]

[三十五]

[Sānshíwǔ]

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]

87[八十七]

[八十七]

[Bāshíqī]

87[八十七]

[八十七]

[Bāshíqī]

87[八十七]

[八十七]

[Bāshíqī]

[ఎనభై ఏడు]

[Enabhai ēḍu]
52[五十二]
[五十二]
[Wǔshí'èr]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
17[十七]
[十七]
[Shíqī]
[పదిహేడు]
[Padihēḍu]
35[三十五]
[三十五]
[Sānshíwǔ]
[ముప్పై ఐదు]
[Muppai aidu]
87[八十七]
[八十七]
[Bāshíqī]
[ఎనభై ఏడు]
[Enabhai ēḍu]