0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

[เจ็ดสิบสี่]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

[เจ็ดสิบสาม]

95

[vyf en negentig]

95

[vyf en negentig]

95

[vyf en negentig]

[เก้าสิบห้า]

21

[een en twintig]

21

[een en twintig]

21

[een en twintig]

[ยี่สิบเอ็ด]

74
[vier en sewentig]
[เจ็ดสิบสี่]
73
[drie en sewentig]
[เจ็ดสิบสาม]
95
[vyf en negentig]
[เก้าสิบห้า]
21
[een en twintig]
[ยี่สิบเอ็ด]