0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

4

[vier]

4

[vier]

4

[vier]

[สี่]

81

[een en tagtig]

81

[een en tagtig]

81

[een en tagtig]

[แปดสิบเอ็ด]

47

[sewe en veertig]

47

[sewe en veertig]

47

[sewe en veertig]

[สี่สิบเจ็ด]

65

[vyf en sestig]

65

[vyf en sestig]

65

[vyf en sestig]

[หกสิบห้า]

4
[vier]
[สี่]
81
[een en tagtig]
[แปดสิบเอ็ด]
47
[sewe en veertig]
[สี่สิบเจ็ด]
65
[vyf en sestig]
[หกสิบห้า]