0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

[สามสิบสอง]

19

[дзевятнаццаць]

[dzevyatnatstsats’]

19

[дзевятнаццаць]

[dzevyatnatstsats’]

19

[дзевятнаццаць]

[dzevyatnatstsats’]

[สิบเก้า]

59

[пяцьдзесят дзевяць]

[pyats’dzesyat dzevyats’]

59

[пяцьдзесят дзевяць]

[pyats’dzesyat dzevyats’]

59

[пяцьдзесят дзевяць]

[pyats’dzesyat dzevyats’]

[ห้าสิบเก้า]

53

[пяцьдзесят тры]

[pyats’dzesyat try]

53

[пяцьдзесят тры]

[pyats’dzesyat try]

53

[пяцьдзесят тры]

[pyats’dzesyat try]

[ห้าสิบสาม]

32
[трыццаць два]
[trytstsats’ dva]
[สามสิบสอง]
19
[дзевятнаццаць]
[dzevyatnatstsats’]
[สิบเก้า]
59
[пяцьдзесят дзевяць]
[pyats’dzesyat dzevyats’]
[ห้าสิบเก้า]
53
[пяцьдзесят тры]
[pyats’dzesyat try]
[ห้าสิบสาม]