0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

42

[quaranta-dos]

42

[quaranta-dos]

42

[quaranta-dos]

[สี่สิบสอง]

63

[seixanta-tres]

63

[seixanta-tres]

63

[seixanta-tres]

[หกสิบสาม]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

[สี่สิบเอ็ด]

39

[trenta-nou]

39

[trenta-nou]

39

[trenta-nou]

[สามสิบเก้า]

42
[quaranta-dos]
[สี่สิบสอง]
63
[seixanta-tres]
[หกสิบสาม]
41
[quaranta-u]
[สี่สิบเอ็ด]
39
[trenta-nou]
[สามสิบเก้า]