0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

43

[quaranta-tres]

43

[quaranta-tres]

43

[quaranta-tres]

[สี่สิบสาม]

8

[vuit]

8

[vuit]

8

[vuit]

[แปด]

10

[deu]

10

[deu]

10

[deu]

[สิบ]

15

[quinze]

15

[quinze]

15

[quinze]

[สิบห้า]

43
[quaranta-tres]
[สี่สิบสาม]
8
[vuit]
[แปด]
10
[deu]
[สิบ]
15
[quinze]
[สิบห้า]