0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

[สิบสอง]

50

[halvtreds]

50

[halvtreds]

50

[halvtreds]

[ห้าสิบ]

3

[tre]

3

[tre]

3

[tre]

[สาม]

77

[syvoghalvfjerds]

77

[syvoghalvfjerds]

77

[syvoghalvfjerds]

[เจ็ดสิบเจ็ด]

12
[tolv]
[สิบสอง]
50
[halvtreds]
[ห้าสิบ]
3
[tre]
[สาม]
77
[syvoghalvfjerds]
[เจ็ดสิบเจ็ด]