0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

67

[siebenundsechzig]

67

[siebenundsechzig]

67

[siebenundsechzig]

[หกสิบเจ็ด]

34

[vierunddreißig]

34

[vierunddreißig]

34

[vierunddreißig]

[สามสิบสี่]

68

[achtundsechzig]

68

[achtundsechzig]

68

[achtundsechzig]

[หกสิบแปด]

59

[neunundfünfzig]

59

[neunundfünfzig]

59

[neunundfünfzig]

[ห้าสิบเก้า]

67
[siebenundsechzig]
[หกสิบเจ็ด]
34
[vierunddreißig]
[สามสิบสี่]
68
[achtundsechzig]
[หกสิบแปด]
59
[neunundfünfzig]
[ห้าสิบเก้า]